Informacje o projekcie – „Międzynarodowe praktyki ZSE…”

„Międzynarodowe praktyki ZSE inspiracją do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych”

Dzięki programowi Erasmus+ uczniowie klas trzecich naszej szkoły mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe.
Praktyki za granicą odbywają się w ramach czterotygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych klas trzecich.
W ramach projektu uczniowie wyjeżdżają na dwutygodniowe praktyki zawodowe do zagranicznych przedsiębiorstw. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście od etapu nauki do etapu  zatrudnienia.
Integralną częścią jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im zajęć językowych oraz przygotowania kulturowo-pedagogicznego. Program praktyki zagranicznej jest spójny z programem kształcenia w danym zawodzie.
Udział w stażu jest udokumentowany certyfikatem Europass Mobilność, Europass –CV, Europass – Paszport językowy, certyfikatem otrzymanym od zagranicznej organizacji przyjmującej oraz certyfikatem ze szkoły potwierdzającym odbycie praktyki. W trakcie trwania mobilności uczniowie uzupełniają dzienniczki praktyk.
W projekcie wykorzystany zostaje Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET- system akumulowania i przenoszenia osiągnięć) i każdy z uczestników otrzymuje Indywidualny Wykaz Osiągnięć- ECVET.

Główne cele mobilności to:
– nabycie umiejętności praktycznych, utrwalanie nabytej wiedzy;
– zmniejszenie odsetka osób pozostających bez pracy;
– uposażenie uczniów w wiedzę na temat międzynarodowych trendów technologii, informatyki, cyfryzacji i innowacji;
– nabycie umiejętności niezbędnych na rynku pracy: dążenie do ciągłego rozwijania siebie, kształtowanie kreatywności, otwartości umysłu; pobudzanie ciekawości świata, rozwijanie komunikatywności, umiejętność rozwiązywania problemów;
-otwarcie na nowe doświadczenia;
– zwiększenie motywacji do dalszej nauki – zapobieganie ryzyku przedwczesnego kończenia szkoły;
– pobudzanie oraz wzmacnianie potencjału naukowego i osobowościowego wśród uczestników mobilności;
– rozwijanie kompetencji językowych i społecznych oraz zwiększanie orientacji międzykulturowej;
– nawiązywanie nowych znajomości;
-nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie współpracy międzynarodowej;
– inspirowanie młodzieży do działania, samokształcenia i dalszej nauki;
– usamodzielnienie młodych ludzi;
-budowanie w młodzieży poczucia własnej wartości;
– wzmacnianie konkurencyjność ZSE wśród innych szkół ponadgimnazjalnych w obrębie szkolnictwa zawodowego poprzez zapewnianie wysokiego poziomu kształcenia teoretycznego i przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez praktyki w rzeczywistych warunkach pracy.