Informacje o projekcie „ZSE – Szkoła otwartych umysłów”

„ZSE Szkoła otwartych umysłów”

realizowany w ramach Programu Erasmus+

w ramach Akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna

nr projektu: 2017-1-PL01-KA101-036924

finansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Dzięki programowi Erasmus+ ośmiu nauczycieli naszej szkoły będzie miało możliwość uczestniczyć w jednotygodniowych szkoleniach podnoszących kwalifikacje, które odbędą się w Portugalii. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła w jednej grupie języka programowania Python, zaś druga grupa nauczycieli będzie kształciła się z platformy Moodle i odwróconego nauczania. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników naszej szkoły pozwoli poszerzyć ofertę edukacyjną. Udział kadry nauczycielskiej w szkoleniach podniesie i udoskonali umiejętności sprawnego wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, poszukiwanie i wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania w nauce przedmiotów zawodowych. Realizacja projektu szkoleń dla nauczycieli przyczyni się do realizacji założeń oraz celów Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły – uwzględni następujące obszary wymagające poprawy:

posługiwanie się nowymi narzędziami i metodami nauczania,

zwiększenie kompetencji zawodowych,

zwiększenie mobilności zawodowej,

wpłynie na europejski wymiar organizacji,

wzbogacenie umiejętności językowych.

Ponadto udział w  szkoleniach wzbogaci wiedzę merytoryczną uczestników projektu. Wykorzystanie przyswojonych narzędzi i metod ICT przyczyni się do lepszego włączenia wszystkich uczniów w efektywną pracę dydaktyczną. Nauka języka programowania Python oraz stosowania narzędzi tego języka pozwoli na podniesienie poziomu zdawalności matur wśród uczniów. Wiedza nabyta w ramach szkoleń pozwoli naszym nauczycielom na odświeżenie i uzupełnienie umiejętności pracy i tworzenia kursów e-learningowych na platformie Moodle w stopniu pozwalającym na codzienne i systematyczne wykorzystywanie tego narzędzia w codziennej pracy z uczniem oraz poznawanie metod pracy z uczniem w odwróconym nauczaniu. Współczesny rynek pracy wymaga od ucznia umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zawodowej. W celu wdrożenia uczniów do samodzielnej nauki i zdobywania wiedzy potrzebna jest modernizacja stosowanych metod nauczania. Jedną z metod służącą do osiągnięcia powyższego celu jest tzw. metoda odwróconego nauczania. Metoda ta zrywa z ideą tradycyjnego nauczania, gdzie nauczyciel prowadzi wykład, a uczniowie muszą z niego jak najwięcej zapamiętać. Odwrócone nauczanie polega na tym, iż uczniowie korzystają z różnych możliwości poznania teorii, by móc później o niej na lekcjach dyskutować.

Projekt promuje ideę uczenia się przez całe życie, poprawia jakość i skuteczność oferowanego kształcenia. Nabyta wiedza i doświadczenie wpłyną na profesjonalizm kadry i nadadzą ich pracy wymiar europejski. Mobilność nauczycieli zmotywuje ich do samodoskonalenia i rozwijania własnych umiejętności, włączania nowych metod pracy oraz do podnoszenia poziomu znajomości języka angielskiego. Szkolenie kadry szkoły w międzynarodowym środowisku uwrażliwi i pomoże w nabywaniu dodatkowych kompetencji, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy z uczniami pochodzącymi z różnych środowisk oraz mniejszości narodowych. Pobyt za granicą uświadomi uczestników jak ważne jest propagowanie wśród uczniów i w szkole postaw tolerancji i szacunku wobec innych kultur i tradycji.